Mikser 2015

 • EN
 • SR

Kompanija Metalac, organizacija Mikser i Balkanska dizajn mreža raspisuju:

REGIONALNI KONKURS “NOVE USPOMENE” / “NEW MEMORIES” ZA REDIZAJN KULTNIH MODELA POSUĐA I NJIHOV NOVI ŽIVOT U SAVREMENOM KONTEKSTU

TEMA 

Gotovo sva domaćinstvа na teritoriji bivše Jugoslavije, a mnoga i u regionu,  posedovalа su kultne komade posuđa. Neki od tih komada su bili vredni svadbeni pokloni, neki su nosili pozdrave i bili uspomena na lepa putovanja, drugi su nas asocirali na omiljene poslastice i vezivali za drage članove porodice i važne događaje. 

Zajednički imenitelj tih uvek prisutnih, svakodnevnih predmeta u našim domovima, su šerpice i lončići za mleko koji nas podsećaju na detinjstvo, kao i džezva za kafu čiji arhetipski oblik priziva miris omiljenog aromatičnog napitka naših majki, komšinica i baka koje su nas odgajale. 

Ubrzavanjem života, menjaju se i kućne navike, odnos prema domaćinstvu, porodici, zajedničkim i ličnim ritualima, ali i motivi / poruke koji komuniciraju sa našim emocijama ili koje želimo da komuniciramo sa drugim  ljudima.

Šta danas obeležava naše dragocene trenutke? Šta nas ispunjava, povezuje, čini zadovoljnim? Koji su naši simboli, poruke, junaci? Šta želimo da očuvamo, a šta da menjamo? Ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo? Šta je to što svi međusobno razumemo? Šta želimo da pamtimo, kakve nove uspomene želimo da stvaramo? Šta će drugi pamtiti o nama, podneblju, kulturi, znamenitostima, ljudima? Šta bismo želeli da ponesu kao uspomenu o nama 

CILJ 

Konkurs „Nove uspomene“ ima za cilj redizajn postojećih kultnih Metalčevih proizvoda za svakodnevnu upotrebu:  

- kroz savremen pristup komunikacijama, predlogom novih kolornih šema (podloge i grafičke aplikacije) i dekora na ponuđenim formama, tj. aplikacijama savremenih grafičkih rešenja (grafičkih simbola, tekstualnih ispisa, paterna, itd).

- kroz dizajn inovativnih aksesoara (dodataka, drški, navlaka, podmetača, poklopaca od različitih materijala) koji bi postojeće proizvode na inovativan način adaptirali novim namenama i zahtevima savremenog načina življenja i stilu komunikacije, čuvajući i obogaćujući vrednost originalnih komada.   

PREDMET KONKURSA  

Predmet konkursa su postojeći klasični modeli  iz portfolija emajliranog posuđa Metalac čije forme i dimenzije možete pronaći u katalogu na ovom linku. Zadatak konkursa je osmisliti čitavu kolekciju koja sadrži najmanje 5 artikala iz ponuđenog portfolija. Rešenja je potrebno grafički prikazati putem skica, fotomontaže ili 3d simulacija, koristeći najmanje 5 modela po izboru iz kataloga kao osnovu. U slučaju primene grafičkih aplikacija na posuđe, potrebno je poštovati tehnička organičenja u dimenzijama dekora (grafičkih aplikacija) koja su data u katalogu za svaki model i veličinu u mm.

ŽIRI 

Stručni žiri:

Ivana Borovnjak, industrijski dizajner (Hrvatska)

Nikola Radeljković, industrijski dizajner (Hrvatska)

Slavimir Stojanović, grafički dizajner (Srbija)

Slobodan Jovanović Coba, grafički dizajner (Srbija) 

Metalac tim:

Aleksandar Marković i Nadica Vujić Mitrović 

Mikser tim:

Maja Lalić, arhitekta, kreativni direktor Mikser House-a

Jelena Matić, dizajner, profesor na Šumarskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu

direktor Talent zone Mikser festivala 

KRITERIJUMI  

-   Žiri će posebno vrednovati odnos savremene grafičke i koloritne intervencije prema nasleđenoj klasičnoj formi i inovativnu adaptaciju originalnog proizvoda u savremenom kontekstu, kroz primenu dodatnih aksesoara.

-   Predlozi intervencija moraju ostati u okvirima izvodljive proizvodnje (postojeći oblici i tehnologija emajliranja posuđa, primena grafičkih aplikacija poštujući ograničenja u dimenzijama dekora za svaki model i njegovu veličinu data u katalogu putem linka u odeljku “Predmet konkurs”, izrada dodatnih aksesoara od drveta, tekstila, kartona, itd). 

-   Posebno će se vrednovati rešenja koja se svesno odnose prema očuvanju prirodne sredine i racionalizaciji procesa proizvodnje. 

GENERALNI USLOVI

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane dizajnere sa teritorije jugoistočne Evrope. Učesnici mogu biti individualni autori ili grupa autora. Svaki aplikant može prijaviti više radova. 

ROKOVI

Konkurs je otvoren od 4. juna do 15. oktobra ok 2015. godine 

REGISTRACIJA I PREDAJA PROJEKATA  

Učesnici će moći da se registruju i dostave svoje radove popunjavanjem elektronskog formulara na metalac.mikser.rs do 15. oktobra 2015. u ponoć.

Intervencije je potrebno primeniti na ponuđenim modelima posuđa, a vizuelno ih prikazati putem fotomontaže, 3d simulacija, slobodoručnih skica, detalja grafike i aksesoara. Vizuelni prilozi se dostavljaju upload-om jpg fajlova u okviru elektronskog formulara. 

NAGRADE    

I nagrada

–      Novčana nagrada* (800 evra)

–      Izrada uzoraka i poklon set za autora

–      Proizvodnja limitirane kolekcije i prodaja u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a

–      Izlaganje prvonagrađenog seta na Sajmu u Frankfurtu februara 2016. godine 

–      Trodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca 

II nagrada

–      Novčana nagrada* (600 evra)

–      Trodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca

–      Izrada uzoraka tj. poklon set za autora

–      Izlaganje drugonagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2016. godine 

–      Proizvodnja limitirane kolekcije za prodaju u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a 

III nagrada

–      Novčana nagrada* (400 evra)

–      Trodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu

–      Izrada uzoraka tj. poklon set za autora

–      Izlaganje trećenagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2016. godine 

–      Proizvodnja limitirane kolekcije za prodaju u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a 

Specijalna priznanja:

-       Jednodnevna poseta Metalcu  u organizaciji Mikser House-a i Metalca

-       Vredan poklon set posuđa Metalac 

Dodatne nagrade za sve nagrađene:

Izložba „Nove uspomene“ najboljih radova pristiglih na konkursu – Mikser House, oktobar 2015.

Promocija limitirane kolekcije „Nove uspomene“, početak prodaje u „Balkan Design Store“- u Mikser House-a, decembar 2015.

Izložba „Nove uspomene“ na Mikser Festivalu, јun 2016. 

VAŽNE NAPOMENE!

Prijavom na konkurs, autor garantuje da je originalni tvorac ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorstva isključivo je odgovornost autora.

*Prijavom na konkurs i prihvatanjem novčane nagrade u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, autor je saglasan da Metalac zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom u promotivne i potencijalno komercijalne svrhe.

U svim javnim promocijama Metalac će navoditi ime autora kao tvorca idejnog rešenja nagrađenih radova.

Autori svih pristiglih radova na konkursu „Nove uspomene“ formiraju bazu autora koje Metalac u budućnosti može kontaktirati zbog potpisivanja ugovora o daljoj saradnji.

Formular za prijavu možete popuniti na sledećoj adresi http://metalac.mikser.rs/

DODATNE INFORMACIJE: metalac@mikser.rs

 ORGANIZATORI: 

Mikser Association                                    Metalac                                 Balkan Design Network

www.mikser.rs                            www.metalacposudje.com          www.balkandesignnetwork.org

Metalac Company, Mikser Organization and Balkan Design Net announce:

REGIONAL COMPETITION “NEW MEMORIES” FOR THE REDESIGN OF CULT MODELS OF COOKWARE AND THEIR NEW LIFE IN TODAY'S CONTEXT

TOPIC

Almost every household in the territory of the former Yugoslavia, and many in the region, owned cult pieces of cookware. Some of these pieces were valuable wedding gifts, some brought greetings and memories of a beautiful trip, others we associate with our favorite treats, dear family members and important events.

The common denominator of these ever-present, everyday objects in our homes are baking dishes and pots for milk, which remind us of childhood, as well as coffee pots whose classic shape evokes the scent of the aromatic favorite drink of our mothers, neighbors and grandmothers who raised us.

Along with the increasing tempo of life, our habits at home, our relationship with our households,  family, community and personal rituals are also changing, as well as the motives / messages that they communicate with our emotions, or that we want to communicate with other people.

What marks our precious moments today? What fulfills us, connects us, satisfies us?

Which are our symbols, messages, heroes? What do we want to preserve, and what do we want to change? Who are we, where we come from, where are we going? What is it that we all understand in common? What do we want to remember, which new memories do we want to create? What will others remember about us, the climate, culture, sights, people? What we would like to take as a memory of us?  

AIM

The competition “New Memories” aims to redesign existing cult Metalac products for everyday use:

 • by means of the modern approach to communications: proposing new color schemes - decorations on available models, applying modern graphic design (graphic symbols, text prints, patterns, etc.)
 • by means of the design of innovative accessories (add-ons, handles, cushions, mats, and covers of different materials) that adapt existing products for new purposes and the demands of today's lifestyle and style of communication in an innovative way, while still preserving and enriching the value of original pieces.

COMPETITION SUBJECT

The subject of the competition are existing classic models from the portfolio of enamel Metalac cookware that you can find at this link. The task for the competition is to design a whole collection that contains at least 5 items from the available portfolio.

JURY

 

Professional jury:

Ivana Borovnjak, industrial designer (Croatia)

Nikola Radeljković, industrial designer (Croatia)

Slavimir Stojanović, graphic designer (Serbia)

Slobodan Jovanović Coba, graphic designer (Serbia)

Metalac team:

Aleksandar Marković and Nadica Vujić Mitrović

Mikser team:

Maja Lalić, architect, Mikser House Creative Director

Jelena Matić, designer, professor at the Faculty of Forestry, University of Belgrade,

Mikser Festival Talent Zone Director

SELECTION CRITERIA

 • The jury will give particular attention to the relationship of contemporary graphics and colorful interventions given to classical forms, and innovative adaptation of the original product for today's context through the use of accessories.   
 • Suggestions for intervention must remain within the limits of feasible production (existing formats and enamelling technologies of the cookware, use of graphic applications, adding accessories of wood, textiles, cardboard, etc ..)
 • Solutions that favor environmental conservation and rationalization of the production process will be given special attention.     

GENERAL CONDITIONS


The competition is open to all interested designers from the territory of Southeast Europe. Participants may be individuals or groups of authors. Each applicant may submit multiple works.       

DEADLINES

The competition be open from 4 June to 15 October 2015.  

REGISTRATION AND SUBMISSION OF PROJECTS

Participants will be able to register and submit their works by filling out the electronic form at metalac.mikser.rs by 15 October 2015 at midnight.

Interventions must be applied to available models of cookware, and shown by means of photomontages, 3D simulations, free-hand sketches, detailed graphics and accessories. Visual submissions are to be submitted by uploading a .jpg file into the electronic form.

Important note for the use of graphic symbols, texts and decor on the cookware ... add restrictions to ordinary words for decor…

AWARDS   

FIRST PRIZE

 • Monetary award* (800 EUR)
 • Production of samples and gift set for authors
 • Production of the limited collection and sales at the “Balkan Design Store” at Mikser House
 • Presentation of the first-prize winning set at the fair in Frankfurt in February 2016  
 • Three-day professional practice at the G.Milanovcu enamel cookware factory to be paid for by Metalac  

SECOND PRIZE

 • Monetary award* (600 EUR)
 • Three-day professional practice at the G.Milanovcu enamel cookware factory to be paid for by Metalac
 • Production of samples and gift set for authors
 • Presentation of the first-prize winning set at the fair in Frankfurt in February 2016  
 • Production of the limited collection and sales at the Mikser House Balkan Design Store  

THIRD PRIZE

 • Monetary award* (400 EUR)
 • Three-day professional practice at the G.Milanovcu enamel cookware factory
 • Production of samples and gift set for authors
 • Presentation of the first-prize winning set at the fair in Frankfurt in February 2016  
 • Production of the limited collection and sales at the Mikser House Balkan Design Store

Special Awards:

 • One-day visit to Metalac at Mikser House organized by Mikser House and Metalac  
 • Valuable gift set of Metalac cookware

Additional prizes awarded to all participants:

 • “New Memories” exhibition of the best works submitted for the competition - Mikser House, October 2015
 • Promotional release of the limited collection "New Memories", for sale at the "Balkan Design Store" at Mikser House starting in December 2015      
 • “New Memories” exhibition at the Mikser Festival in June 2016.

IMPORTANT NOTES!

By entering the contest, the author guarantees that the idea is his/her original creation. Any dispute arising concerning authorship is solely the responsibility of the author.      

*By entering the contest and, if selected, accepting a monetary award, the author agrees that Metalac reserves the right to further use the design for promotional and potentially commercial purposes.

In all public promotions Metalac will mention the names of the authors as the creators of the conceptual designs of the awarded works.     

Authors of all submitted works in the "New Memories" competition will be added to the list of authors whom Metalac may contact in the future for signing further cooperation agreements.      

ADDITIONAL INFORMATION: metalac@mikser.rs

ORGANIZERS: 

Mikser Association                                    Metalac                                 Balkan Design Network

www.mikser.rs                            www.metalacposudje.com       www.balkandesignnetwork.org

Formular za prijavuApplication Form

O AutoruAuthor Info

O autoru 2Author 2 Info

O autoru 3Author 3 Info

O autoru 4Author 4 Info

O autoru 5Author 5 Info

O autoru 6Author 6 Info

O autoru 7Author 7 Info

O autoru 8Author 8 Info

O autoru 9Author 9 Info

O autoru 10Author 10 Info

O raduProject Info

Slike radaProject images - ATTENTION: ONLY jpg and png files are allowed.

Potvrđujem da sam ja autor svih radova i/ili skica i da MIKSER ima pravo objavljivanja priloženih radova i/ili skica u katalogu, na web-u i ostalim pratećim promo-materijalima.
MIKSER se obavezuje da neće objavljivati privatne podatke bez prethodne dozvole.
I certify that I am the author of all the submitted material and that MIKSER has my permission to include it in the catalogue, web and other promotional material.
MIKSER certifies that will not publish private information without permission.